1571 Barrington Street, Halifax, N.S. B3J 1Z7 Tel: 902-422-2602

Main Page

Full Menu

Lunch Menu

1571 Barrington Street, Halifax, N.S. B3J 1Z7 Tel: 902-422-2602